Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2015

rock-y-amor
rock-y-amor
rock-y-amor
rock-y-amor
rock-y-amor
Reposted fromcouples couples
rock-y-amor
1415 2374
Mlb3
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacouples couples
rock-y-amor
The best thing about being short is people lifting you off the ground during hugs
Reposted fromdiebitchdie diebitchdie viacouples couples
rock-y-amor
rock-y-amor
2909 2ce5 500
Reposted frombillboard billboard viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
rock-y-amor
5235 3d98
Reposted fromfungi fungi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
rock-y-amor
7659 02f6
Reposted fromfoods foods viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
rock-y-amor
rock-y-amor
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu
— Mrożek
rock-y-amor
2713 c43b 500
od jutra, od poniedziałku, po świętach
rock-y-amor
rock-y-amor
Nie każdy facet jest w stanie udźwignąć Twoją kruchość, wnętrze i dlatego po prostu spierdala.
— znalezione.
rock-y-amor
rock-y-amor
Miliony ludzi postanowiły unikać emocjonalności. Stali się gruboskórni tylko po to, by się obronić, by nikt nie mógł ich zranić. Cena jednak jest bardzo wygórowana. Nikt nie może ich zranić, ale też nic nie może uczynić ich szczęśliwymi.
— Osho

March 16 2015

rock-y-amor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl